Beste medeburgers,

Waar staan wij voor bij Vrij Zutphen?

Onze samenleving kenmerkt zich door democratische besluitvorming, onafhankelijke rechtspraak, vrije nieuwsgaring, en grondwettelijke vrijheid, die zich in de loop der eeuwen hebben ontwikkeld

Sinds het begin van de corona crisis zijn die rechten steeds zwaarder onder druk komen te staan. De angst voor besmetting is dermate hoog dat er maatregelen werden genomen die niet verenigbaar zijn met deze vaak zwaar bevochten rechten.

Wij zijn ervan overtuigd dat juist in tijden van stress en paniek het van levensbelang is van bovengenoemde rechten uit te gaan en vanuit respect en wederzijds vertrouwen in verbinding te blijven met elkaar. Wanneer dat niet gebeurt dreigt bewustzijnsvernauwing, wat een toenemende polariteit in de samenleving oplevert, en weinig uitzicht biedt op herstel.

Wij zetten ons in voor vrije nieuwsgaring, omdat we moeten vaststellen dat censuur, verdachtmaking en/of framing van een afwijkend geluid het ‘nieuwe normaal’ lijken te zijn geworden.

Wij zetten ons in voor de grondwettelijke rechten voor elke burger, voor de kwetsbare oudere alsook voor andere kwetsbare groepen zoals het jonge kind dat volop in ontwikkeling is.

Wij zetten ons in voor een onafhankelijke afweging van medische interventies die kunnen worden ingezet bij de bestrijding van het virus.

Wij zetten ons in voor een onafhankelijke en multidisciplinaire beeldvorming omtrent het karakter van Covid-19 qua besmettelijk, dodelijkheid etc.

Wij zetten ons in voor het zo snel mogelijk weer ongedaan maken van maatregelen waarvan het effect niet wetenschappelijk is aangetoond, maar die wel aantoonbaar veel schade toebrengen aan gezondheid, economie en sociaal welzijn.

Wij zetten ons in voor een samen-leving waarin de kracht bestaat uit de rijkdom van verschillende perspectieven en waarbij de individuele kwaliteit een verrijking is voor veerkracht en het aanpassingsvermogen van de groep.

Wij zetten ons in om in tegenstelling tot het huidige politieke beleid van top-down controle, draagvlak te creëren voor lokale samenwerking vanuit respect voor en vertrouwen in elkaar.

U bent van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten.

 

 

De waarheid van ons huidige systeem
en de great reset!

 

Dit filmpje is heel snel van YouTube verwijderd. Het is blijkbaar ongewenst dat u kennis neemt van de inhoud.